Przejdź do głównej treści
Kierunek DzierganieZrób Mi Mamo

Regulamin

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów przez  Martynę Brzozowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zrób Mi Mamo Martyna Brzozowska, NIP 5222677740, REGON 384794790, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: Moszyn 50, 06-100 Pułtusk dalej jako Sprzedawca. 

Możesz skontaktować się ze sprzedawcą mailowo lub telefonicznie

kontakt@kierunekdzierganie.pl603 704 080

Podstawowe pojęcia

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w przypadku treści/usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości; 
 2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy; 
 3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa przesyłane Klientowi; 
 4. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę; 
 5. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawy określono na stronie Sprzedawcy); 
 6. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów,  tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem; 
 7. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową; 
 8. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy) przedstawiona na Stronie/w Sklepie lub udostępniona Klientowi indywidualnie przez Sprzedawcę;  
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu; 
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
 11. Produkt – Towar lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej; 
 12. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video); 
 13. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem lub który może być odebrany osobiście; 
 14. Uczestnik – osoba korzystająca z Produktów Sprzedawcy; 
 15. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych;  
 16. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę; 
 17. Sklep/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę 
 18. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem; 
 19. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie; 
 20. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 
 21. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki; 
 22. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta. 

Zasady współpracy i zawarcia umowy

 1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.  
 2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sprzedawca. 
 3. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 
 4. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.   
 5. Umowa zostanie zawarta z chwilą dokonania skutecznej płatności, otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia oraz otrzymania potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.  
 6. W przypadku gdy termin pierwszej płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta i otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem ust. 7. 
 7. W przypadku płatności cyklicznej lub płatności, która została rozłożona na raty, Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania pierwszej płatności lub pierwszej części płatności oraz akceptacji Regulaminu przez Klienta i otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. 
 8. W przypadku wyboru płatności cyklicznej lub ratalnej, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny za Produkt w całości. Zapłata pierwszej płatności, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty Ceny w całości.  
 9. Do skutecznej płatności – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – dochodzi z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

Cena

 1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT. 
 2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.  
 3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.  
 4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest cena najniższa obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.  

Zasady składania zamówień

 1. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego Dnia roboczego
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest imoje płatności. 
 3. Płatności można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą lub kredytową, oraz za pośrednictwem innych płatności oferowanych przez Serwis. 
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 5. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności. 
 6. Z uwagi na brzmienie ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dokonywania zamówienia przez Przedsiębiorcę, w celu wystawienia faktury VAT przez Sprzedawcę, konieczne jest podanie numeru identyfikacyjnego przedsiębiorcy (np. NIP) na etapie składania zamówienia.  
 7. Faktury wysyłane są elektronicznie, na wskazany przez Klienta adres e-mail. 
 8. W celu zakupu Produktów przez Sklep należy: 
  • Wybrać Produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego; 
  • Po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy); 
  • Zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia; 
  • Zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia. 
 9. W celu zakupu Produktów drogą elektroniczną np. za pomocą e-maila lub przez wiadomość za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub przez zewnętrzny program należy: 
  • Wybrać Produkt/-y, które chce się kupić oraz zapoznać się z Ofertą; 
  • Po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane przez Sprzedawcę informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy); 
  • Przed zaakceptowaniem zamówienia zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia; 
  • Zaakceptować przedstawione przez Sprzedawcę warunki współpracy w ramach zamówienia, w tym Regulamin oraz dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia. 
 10. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy.  
 11. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.   

Zasady realizacji zamówień

Produkty fizyczne 

 1. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę Produktów, jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy. W przypadku gdy z Oferty nie wynika inaczej, czas przygotowania zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, a termin dostawy wynosi od 2 dni do 7 dni roboczych.  

 2. Termin na realizację zamówienia, należy liczyć od dnia zawarcia umowy. 

 3. Sprzedawca informuje Klienta o: 

  • Terminie przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę w dniach roboczych oraz  
  • Terminie dostawy Produktów przez Dostawcę w dniach roboczych – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.   
 4. Dostawa realizowana jest na terenie Polski. W przypadku dostaw realizowanych poza Polskę Klient uzgadnia indywidualnie ze Sprzedawcą szczegółowe warunki dostawy.  

 5. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy. 

 6. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru. 

  Produkty elektroniczne 

 7. W zależności od rodzaju Produktu, dostęp do Produktu elektronicznego zostanie udzielony poprzez przesłanie na podany przez Klienta adres e-mail: 

  • Linku do logowania do platformy Sprzedawcy, w ramach której Produkt został udostępniony wraz z kodem umożliwiającym założenie Konta na platformie;  
  • Linku do pobrania Produktu elektronicznego,  
  • Linku do nagrania udostępnionego w ramach platformy YouTube (w trybie niepublicznym). 
 8. Dostęp do Produktu elektronicznego zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po zawarciu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień poniżej. 

 9. W przypadku Produktu elektronicznego w postaci nagrań wideo, możliwe jest korzystanie z Produktu wyłącznie poprzez jego odtwarzanie (streaming). Zakazane jest udostępnianie linku do ww. nagrań osobom trzecim. Więcej informacji dot. praw autorskich znajduje się w §7 Prawa autorskie i licencje. 

 10. W przypadku Produktu elektronicznego takiego jak np. kursy/szkolenia lub inne produkty elektroniczne, w ramach których materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne w całości niezwłocznie po zakupie, materiały te będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu/szkolenia. 

 11. Dostęp do Produktu nie jest ograniczony czasowo, o ile nic innego nie wynika z Oferty.  

  Transmisje on-line (m.in. webinary) 

 12. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do transmisji on-line (m.in. webinarów/ szkoleń on-line na żywo), Klientowi zostanie przydzielony dostęp do platformy, na której odbywa się webinar/spotkanie najpóźniej przed terminem transmisji on-line. Dostęp zostanie przesłany na e-mail wskazany przez Klienta. 

 13. Transmisje on-line mogą być nagrywane przez Sprzedawcę, o ile nic innego nie wynika z Oferty.  

 14. W związku z możliwością nagrywania transmisji on-line, Sprzedawca uregulował w niniejszym Regulaminie także kwestie utrwalania wizerunku oraz przetwarzania danych wrażliwych Klienta. [§6 Wizerunek] 

  Dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform 

 15. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, Klientowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania dostępu lub udzielenia odpowiedzi na pytania wstępne zadane w formularzu dostępowym (niezbędne do weryfikacji dostępu), lub w terminie wynikającym ze specyfiki Produktu/Oferty. 

 16. Klient ma obowiązek przestrzegać Regulaminu Facebooka dostępnego na stronie Facebook oraz Regulaminu grupy.  

 17. W związku z możliwością nagrywania transmisji on-line, Sprzedawca uregulował w niniejszym Regulaminie także kwestie utrwalania wizerunku oraz przetwarzania danych wrażliwych Klienta. [§6 Wizerunek] 

  Wsparcie do Produktu (m.in. wsparcie on-line, wsparcie w formie spotkań wideo/feedback) 

 18. Szczegółowe informacje dot. wsparcia, znajdują się w Ofercie. 

 19. Klient ma prawo korzystać ze wsparcia w sposób ograniczony czasowo przez czas posiadania dostępu do Produktu, w ramach którego wsparcie zostało zaoferowane. 

  Pozostałe informacje dot. Produktów   

 20. Sprzedawca z ważnej przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania transmisji on-line najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wydarzenia, chyba że ważna przyczyna nastąpiła później (np. nagła choroba, zdarzenie losowe). W takiej sytuacji zostanie wyznaczony inny termin wydarzenia, o czym Klient zostanie powiadomiony. W przypadku gdy Klient nie może uczestniczyć w nowym terminie, Klient ma prawo odrzucić propozycje Sprzedawcy.    

 21. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową.  

 22. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku, materiału lub dostępu do Platformy Sprzedawcy lub innych platform, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.  

 23. Z Produktu Sprzedawcy ma prawo korzystać wyłącznie jedna osoba (o ile nic innego nie wynika z Oferty). W przypadku gdy Uczestnikiem ma być inna osoba niż Klient, Klient wskazuje to Sprzedawcy na etapie składania zamówienia lub niezwłocznie po złożeniu zamówienia poprzez wskazanie adresu e-mail Uczestnika na etapie zakładania Konta na platformie Sprzedawcy. W takim przypadku, Klient zobowiązuje Uczestnika do przestrzegania Regulaminu, a w szczególności zasad i obowiązków wskazanych w §5–8 oraz §12–13.  

  Vouchery/Kody rabatowe

 24. Vouchery/Kody rabatowe uprawniają do zapłaty za Produkty Sprzedawcy dostępne w Sklepie. 

 25. Vouchery/Kody rabatowe mogą być wykorzystane wyłącznie w ramach jednego Zamówienia, chyba że coś innego wynika z Oferty.  

 26. Wartość Vouchera/Kodu rabatowego pomniejsza Cenę Zamówienia. 

 27. W przypadku zakupu Produktu o wartości wyższej niż wartość Vouchera/Kodu rabatowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę. 

 28. Voucher/Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi. 

 29. Szczegółowe informacje dot. ważności i zasad korzystania z Vouchera/Kodu rabatowego określa Oferta.  

 30. W przypadku Vouchera, okres ważności wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu, o ile nic innego nie wynika z Oferty.  

 31. Sprzedawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Klienta/ Posiadacza w sposób uniemożliwiający wykorzystanie.  

Usługi – inne 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi znajdują się w Ofercie.   
 2. Termin realizacji Usługi jest liczony od dnia otrzymania od Klienta informacji niezbędnych do należytej realizacji Usługi, chyba że co innego wynika z Oferty. 

Warunki techniczne

 1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami. 
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. 
 3. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta: 
  • Aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome); 
  • Aktywnego konta poczty elektronicznej
 4. W celu skorzystania z Produktów (nie dotyczy Produktów fizycznych), konieczne jest posiadanie przez Klienta: 
  • Aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome); 
  • Aktywnego konta poczty elektronicznej
  • Aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie wskazanym w Ofercie (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl); 
  • Konta na platformie społecznościowej Facebook lub komunikatora w przypadku, gdy z Oferty wynika, iż przedmiotem umowy jest m.in. dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku. 
 5. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt. 

Prawa autorskie i licencje

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty elektroniczne, teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej. 
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną. 
 3. Zabrania się Klientowi udostępniać Produkty lub dane do swojego konta innym podmiotom.  
 4. Zakupiony produkt cyfrowy nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej. 
 5. Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do: 
  • Trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek, 
  • Wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości Produktu, 
  • Odpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  • Nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
 6. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku. 
 7. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.  
 8. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca, w oparciu o obowiązujące przepisy może wystąpić z roszczeniem o: 
  • Zaprzestanie naruszeń lub usunięcia skutków naruszeń; 
  • Naprawienia szkody wyrządzonej naruszeniem poprzez zapłatę dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu bądź też poprzez zapłatę odszkodowania ustalonego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (wybór należy do Sprzedawcy) 
  • Wydania korzyści uzyskanych w wyniku dokonania naruszenia. 
 9. Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym w szczególności Produktów elektronicznych. 

Niezgodność produktu z umową – reklamacja i gwarancja

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienie własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.   
 2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany. 
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany lub w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta – również odstąpienia od umowy. 
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie.  
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:  
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził Towaru do zgodności z umową 
  • Brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;  
  • Brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy; 
  • Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.  
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.  
 7. W razie odstąpienia od umowy Klient na swój koszt niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę za Towar niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. 
 8. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Niniejsza procedura ma odpowiednie zastosowanie do uprawnień wynikających z §9 Regulaminu. 
 9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta. 
 10. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej. 
 11. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta. 

Dodatkowe uprawnienia klienta dotyczące treści/usługi cyfrowej

 1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany. 
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.  
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.  
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:  
  • Doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów
  • Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową; 
  • Brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową; 
  • Brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy; 
  • Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.  
 6. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.  
 7. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:  
  • Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub 
  • Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.
 8. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.  

Odstąpienie od umowy

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej.  W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu. 
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o: 
  • O świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; 
  • O dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody; 
  • Przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie); 
  • Przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  • Przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  • Zawarcie nastąpiło drodze aukcji publicznej; 
  • Przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 
 4. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim. 

Konto użytkownika

 1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony. Klient może założyć Konto Użytkownika niezależnie od składania zamówienia. 
 2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilka Kont Użytkownika. 
 3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, a w przypadku Produktów elektronicznych – do uzyskania dostępu do Produktu, o ile Produkt udostępniany jest na Koncie Użytkownika. 
 4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące   Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.  
 5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny. 
 6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika. 
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika: 
  • Z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami; 
  • Bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta). 

Wizerunek

 1. Klient jest świadomy tego, że wizerunek Uczestnika udostępniany przez niego w ramach współpracy ze Sprzedawcą, może być przetwarzany przez Sprzedawcę, w tym utrwalany i rozpowszechniany do celów edukacyjnych, archiwizacyjnych oraz do celów związanych z realizacją Umowy. 
 2. Klient – poprzez włączenie kamery podczas transmisji on-line (webinarów/spotkań on-line) lub poprzez udostępnienie swojego wizerunku Sprzedawcy w inny sposób, wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć z przebiegu transmisji on-line/przebiegu współpracy do celów wskazanych w ust. 1.  
 3. Przetwarzanie wizerunku Klienta/Uczestnika do celów marketingowych i promocyjnych wymaga odrębnej zgody.  
 4. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w transmisji on-line, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji. 
 5. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób.  

Szczegółowe postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 3. Przedsiębiorca, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma obowiązek zbadać przesyłkę przy jej odbiorze. W razie dostrzeżenia wad i uszkodzeń – Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić protokół  przy odbiorze.  W przypadku niedopełnienia ww. formalności, Sprzedawca nie odpowiada za wady i uszkodzenie Produktu powstałe od chwili przyjęcia go przez Dostawcę aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 
 4. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.  
 5. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. 
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 

Opinie o produktach

 1. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane.  
 2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii.  
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę. 
 4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów. 
 5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych. 

Postanowienia końcowe

 1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy. 
 2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.  
 3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować  o tym Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami. 
 4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 
 5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do: 
  • Stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy; 
  • Wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą; 
  • Powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;  
  • lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr. 
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę.  
 7. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, których warunki mają ulec zmianie, zmiany te wiążą Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy. 
 8. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy. 
 9. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 11. 
 10. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 11. 
 11. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą. 
 12. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą. 
 13. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.  
 14. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2023 r.